TANDLÆGE-INDEX

Tandlæger i Danmark

Om os Kontakt Hjælp Log ind

Almindelige betingelser for brug af Tandlæge-index hjemmesider og tjenester

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Tandlæge-index's hjemmesider og tjenester ("Almindelige Betingelser"), der er gældende for enhver brug af Tandlæge-index's ("Tandlaege-index.dk") hjemmesider og tilgængelige tjenester. Hvis du ikke kan anerkende nedenstående Almindelige Betingelser, bedes du afstå fra enhver brug af Tandlæge-index's hjemmesider og tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af Tandlæge-index's hjemmesider og internetbaserede tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

1.1. Generelt

Når du handler med Tandlaege-index.dk i vores Internetforretning, skal du acceptere at den endelige aftale om køb af annonceringen du bestiller først sker, når en medarbejder i virksomheden har behandlet din bestilling. Der er således ikke tale om et tilbud når du handler på Tandlaege-index.dk, men udelukkende en opfordring til at gøre tilbud. Du modtager en kvittering på købet straks efter bestillingen er lagt. Dette er ikke ensbetydende med, at der er indgået endelig aftale. Den endelig aftale er således først indgået, når du modtager en e-mail fra os, hvor der står at vi har udført din bestilling. Alle priser er angivet i dansk valuta (DKK) på Tandlaege-index.dk og er inklusiv moms og alle andre afgifter.

2. Ansvarsfraskrivelser

2.1 Information på hjemmesiden m.v.

Tandlæge-index påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale på dette website eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.
Information på Tandlæge-index's hjemmesider og under Tandlæge-index's tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Tandlæge-index er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Tandlæge-index og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Tandlæge-index uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

2.2 Links

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Tandlæge-index for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

Tandlæge-index kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Tandlæge-index's hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Tandlæge-index skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Tandlæge-index's hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på Tandlæge-index's hjemmesider og under Tandlæge-index's tjenester tilhører Tandlæge-index eller Tandlæge-index's associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Tandlæge-index. Indholdet på hjemmesiderne og under tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Tandlæge-index eller Tandlæge-index's samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Afgivelse af oplysninger

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Tandlæge-index's hjemmesider og forskellige tjenester alene at afgive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Såfremt Tandlæge-index bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Tandlæge-index til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Tandlæge-index's hjemmesider og tjenester.

5. Bidrag fra brugere

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Tandlæge-index's tjenester vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt, og berettiger ikke afsenderen til royalties. Tandlæge-index kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttel-sen heraf. Tandlæge-index har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

6. Brugeradfærd

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, uanset om det opslås offentligt eller over føres privat, er brugerens ansvar. Brugeren er ansvarlig for alt indhold, som uploades, offentliggøres, e-mailes eller på anden vis overføres via Tandlæge-index's hjemmesider eller tjenester. Brugeren accepterer at Tandlæge-index's hjemmesider eller tjenester under ingen omstændigheder må anvendes til udøvelse af ulovlig adfærd eller ulovlige aktiviteter eller til udøvelse af adfærd, der på nogen måde er krænkende ud fra et racemæssigt, etnisk, religiøst, politisk, nationalt, seksuelt eller kønsmæssigt synspunkt.

7. Handelsbetingelser

Betaling på Tandlaege-index.dk foregår over en SSL-krypteret forbindelse. Du køber ydelsen af Tandlæge-index. I prisen er der indeholdt betalingsgebyr til kortudsteder.

7.1. Accept af abonnementsbetingelser

Ved en betalt tilmelding, accepterer du, at Tandlaege-index.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber et produkt på din annonce fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra i kontrolpanelet.

7.2. Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid stoppe eller slette dit løbende medlemskab. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra medlemskabet før det genaktiveres eller der oprettes et nyt. Opsigelsen af medlemskab påvirker ikke den ydelse der allerede er aktiveret på din profil. Bemærk dog at af tekniske årsager kan dit medlemskab ikke slettes de første 24 timer efter det er igangsat.

7.3. Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Betalt medlemskab er bindende fra det øjeblik, det første gang tages i brug. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemskabsperiode og efterfølgende hævninger, med mindre medlemskabet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

7.4. Fortrydelsesret

Til dit køb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit køb i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit køb/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet på Tandlaege-index.dk. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, må du straks efter køb logge af og ikke logge på igen og kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et medlemskab, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

7.5. Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Ønsker du, at betalingen skal trækkes fra et nyt betalingskort, skal du først afmelde dit eksisterende medlemskab og derefter oprette et nyt medlemskab.

8. Overdragelse

Tandlaege-index har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

9. Andet

Tandlæge-index forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tandlaege-index.dk og tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne. Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Tandlaege-index.dk eller Tandlæge-index's hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Tandlæge-index's hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Tandlæge-index besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Tandlæge-index's netværk, server, systemer eller lignende. Tandlæge-index har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

10. Tvister

Enhver tvist der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.